Al contingut principal

Costos del serveis

  • Punt d'Informació a l'Ajuntament
  • Oficina d'Atenció Ciutadana

La comptabilitat analítica o de costos, com el seu nom indica, és un tipus de comptabilitat que té com a objectiu quantificar anualment el cost real dels serveis que l’Ajuntament de Sant Cugat presta a la seva ciutadania.

Amb aquest estudi, a banda de l’acompliment legal, l’Ajuntament persegueix disposar d’una eina de gestió que faciliti a l’organització el pas de la cultura de la despesa, on l’objectiu del gestor és l’execució de la dotació pressupostària, cap a la cultura del cost, on l’objectiu és l’execució eficient, és a dir, assolir els objectius de qualitat de prestació de serveis al mínim cost possible.

En aquest apartat trobareu, per cada any, la Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals que forma part del document del Compte General que aprova el Ple municipal.

Així mateix, podeu trobar altres dades disponibles a l'Ajuntament relacionades amb els costos reals dels serveis, com són l’Informe de costos i indicadors de gestió i el Cost efectiu, al web Govern obert.

Top